Cicle Formatiu
de Grau Superior en

Tècniques d'Actuació Teatral

Un títol reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2015 (decret 85/2015 de 2 de juny) amb l'objectiu d'aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat. Veure competències i objectius dels estudis professionals a l'EAEManresa.

El curs consta de 2.000 hores de formació repartides en 10 mòduls i dividides en dos anys acadèmics. El títol oficial és atorgat per la Generalitat de Catalunya i referent europeu: CINE 5-b (Classificació internacional normalitzada de l’educació).

PRIMER CURS

Entrenament actoral
Interpretació I
Entrenament corporal I
Veu I
Tècniques d'interpretació actoral
Cant I
Màscara
Commedia dell’Arte
Tècniques d’escalfament
Dicció catalana
Tècniques d’escalfament de la veu
Història i teoria del teatre I
Taller d'escenes clàssiques
Formació i orientació laboral (FOL)
Acrobàcia 


SEGON CURS

Interpretació II
Entrenament corporal II
Veu II
Cant II
Producció teatral
Taller contemporani
Teoria de l’escenificació
Clown en anglès
Dansa-teatre
Dicció castellana
Activitats comunicatives
Història i teoria del teatre II
Taller final
Projecte integrat
Pràctiques en empreses o companyies 
Càmera i producció cinematogràfica 

Sortides professionals

– Actriu i actor de teatre. 
– Actriu i actor en mitjans audiovisuals. 
– Especialista en activitat de dinamització. 
– Especialista en tècniques d’expressió i comunicació.

Pràctiques en empreses

Durant el segon curs s’han de realitzar 165 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) on els alumnes podran realitzar les pràctiques que serviran per posar en pràctica els coneixements adquirits. En el cas que un/a alumne/a demani fer pràctiques en alguna empresa o institució específica, i sempre que la direcció del CFGS ho consideri oportú, es cercarà la manera per fer-ho possible. 

Les pràctiques podran començar a partir del moment en què s’hagi aprovat el primer curs.

REQUISITS D'ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o un d’equivalent, tenir els 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova i haver superat la prova específica d’accés que es realitzarà a la mateixa escola. Més informació sobre la prova d'accés.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA AL CENTRE

La inscripció a la prova (per a la convocatòria de juny) és del 16 d'abril al 03 de juny de 2021. Omple la inscripció i fes-la arribar a l'escola a través del correu electrònic amb la resta de documentació necessària. Descarrega la inscripció.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions provisionals es publicaran al tauler d’anuncis, el 2 de juliol del 2021; amb un termini per presentar reclamacions del 5 al 7 de juliol (reclamacions per correu electrònic, davant la comissió avaluadora). Les qualificacions definitives es publicaran el 8 de juliol. Taulell d'anuncis.

mobirise.com html site builder