EAEManresa

Competències del Grau Superior


COMPETÈNCIES GENERALS DEL GRAU SUPERIOR
Aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

 1.  Aplicar tècniques d'interpretació a l'actuació.
 2.  Integrar tècniques de moviment a l'actuació.
 3.  Integrar tècniques vocals a l’actuació.
 4.  Preparar i entrenar en tècniques per a l’expressió i la comunicació.
 5.  Desenvolupar activitats de dinamització basades en l’actuació.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS i SOCIALS

 1. Tenir la preparació física idònia i la consciència i la col·locació corporals adients per a l’actuació. 
 2. Aplicar l’expressivitat del cos, a través del gest i del moviment.
 3. Emprar la veu com a instrument per a la interpretació parlada i cantada, per tal d’aplicar-la a una situació dramàtica concreta.
 4. Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives.
 5. Aplicar les eines i metodologies per al procés creatiu per tal de desenvolupar la proposta creativa.
 6. Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
 7. Construir i interpretar un personatge a partir de determinades pautes dramatúrgiques.
 8. Adaptar-se a les directrius artístiques i tècniques.
 9. Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió.
 10. Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació.
 11. Treballar amb criteris de seguretat.
 12. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius.
 13. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i el procediment establerts, definits des de l’àmbit de la seva competència.
 14. Participar en el treball d’equip amb una actitud creativa, participativa i respectuosa.
 15. Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
 16. Qüestionar la seva carrera professional analitzant-ne les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.
 17. Participar activament en la vida social, cultural i econòmica amb una actitud crítica i de responsabilitat.

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE FORMATIU

 1. Conèixer i aplicar l'anàlisi als diversos àmbits de l'expressió dramàtica.
 2. Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives.
 3. Emprar les eines i metodologies per al procés creatiu.
 4. Assolir la preparació física idònia per a l’actuació.
 5. Assolir una consciència i col·locació corporal apta per a l’actuació.
 6. Aplicar l’expressivitat del cos, creant gestos i moviments.
 7. Conèixer i aplicar tècniques específiques de moviment i/o dansa.
 8. Dominar la postura i la respiració per utilitzar la veu com a instrument tant per a la interpretació parlada com per a la interpretació cantada.
 9. Aplicar les tècniques de veu parlada i/o cantada a una situació dramàtica concreta adequant-la a les exigències del personatge i a les directrius escèniques.
 10. Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió aplicant les tècniques adequades.
 11. Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació.
 12. Explorar i desenvolupar la proposta creativa.
 13. Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
 14. Assolir la interpretació d’un personatge dins d’una dramatúrgia.
 15. Treballar amb disponibilitat segons les directrius artístiques i tècniques.
 16. Relacionar-se en l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per mantenir relacions adequades al treball en equip.
 17. Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

Make your own site with Mobirise