EAEManresa

MATRÍCULA

Requisits acadèmics de matriculació

Per a poder matricular-se als estudis professionals de l'EAEManresa, aquest proper curs, cal disposar de:

· Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de les proves d'accés. 
· Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés de l'any natural. 
· Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent). O bé, títol d’un CFGS d’una altra especialitat ja cursat. O bé, si no és té el batxillerat o es prové d’un CFGM, s’ha de fer la prova comuna d’accés a un CFGS fent les àrees de català, castellà, llengua extrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història (cal tenir present que la superació de la prova comuna també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques). 
· En el cas d'alumnes provinents de l'estranger, cal l'homologació del títol de batxillerat. 
· Pagament de la matrícula. Aquest es realitzarà per transferència bancària presentant el rebut del pagament. En cap cas es retornarà l'import de la matrícula.

Normativa

Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 05/06/2015).

Resolució ENS/283/2018, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7567, de 27/02/2018)

RESOLUCIÓ EDU/377/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2022-2023 (DOGC núm. 8614, de 25/02/2022). 

REQUISITS D'ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o un d’equivalent, tenir els 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova i haver superat la prova específica d’accés que es realitzarà a la mateixa escola. Més informació sobre la prova d'accés.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA AL CENTRE

La inscripció a la prova (per a la convocatòria de juny) és del 4 d'abril al 10 de juny de 2022. Omple la inscripció i fes-la arribar a l'escola a través del correu electrònic amb la resta de documentació necessària. Descarrega la inscripció.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions provisionals es publicaran al tauler d’anuncis, el 22 de juny del 2022; amb un termini per presentar reclamacions del 23 al 28 de juny (reclamacions per correu electrònic, davant la comissió avaluadora). Les qualificacions definitives es publicaran el 29 de juny. Taulell d'anuncis.

Built with Mobirise - Find more