EAEManresa

MATRÍCULA

Requisits acadèmics de matriculació

Per a poder matricular-se als estudis professionals de l'EAEManresa, aquest proper curs, cal disposar de:

· Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de les proves d'accés. 
· Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés de l'any natural. 
· Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent). O bé, títol d’un CFGS d’una altra especialitat ja cursat. O bé, si no és té el batxillerat o es prové d’un CFGM, s’ha de fer la prova comuna d’accés a un CFGS fent les àrees de català, castellà, llengua extrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història (cal tenir present que la superació de la prova comuna també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques). 
· En el cas d'alumnes provinents de l'estranger, cal l'homologació del títol de batxillerat. 
· Pagament de la matrícula. Aquest es realitzarà per transferència bancària presentant el rebut del pagament. En cap cas es retornarà l'import de la matrícula.

Normativa

Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015).

Resolució ENS/283/2018, de 15 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7567, de 27.02.2018)

Resolució EDU/222/2019, de 6 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2019 (DOGC núm. 7807, de 11.2.2019)

REQUISITS D'ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o un d’equivalent, tenir els 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova i haver superat la prova específica d’accés que es realitzarà a la mateixa escola. Més informació sobre la prova d'accés.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA AL CENTRE

La inscripció a la prova (per a la convocatòria de juny) és del 16 d'abril al 03 de juny de 2021. Omple la inscripció i fes-la arribar a l'escola a través del correu electrònic amb la resta de documentació necessària. Descarrega la inscripció.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions provisionals es publicaran al tauler d’anuncis, el 2 de juliol del 2021; amb un termini per presentar reclamacions del 5 al 7 de juliol (reclamacions per correu electrònic, davant la comissió avaluadora). Les qualificacions definitives es publicaran el 8 de juliol. Taulell d'anuncis.

Create a free web page with Mobirise