EAEManresa

PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS

Requisits per la prova específica

Per tal de ser admès a la prova específica, l’aspirant haurà de lliurar al centre la documentació següent, via correu electrònic:

· El model de sol·licitud que es fa públic a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.
· Fotocòpia del DNI (o passaport o NIE)
· Títol de batxillerat o document acreditatiu (en el cas d'estar cursant 2n de batxillerat caldrà portar el document conforme s'està estudiant)
· Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (50 €) mitjançant transferència bancària. 


 

Tenen accés directe a la prova específica dels CFGS les persones que compleixen algun dels requisits següents:

- tenir el títol de batxillerat,
- haver superat el (CAS) curs d'accés a cicles de grau superior, 
- haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
- haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
- tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
- tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.


Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova comuna d'accés als CFGS. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova), o bé tenir 18 anys (o complir-los durant l'any natural) i tenir un títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà o de formació professional d'una família equivalent (o cursant l'últim curs del cicle). En aquesta prova comuna s'examinen les àrees de català, castellà, llengua extrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història (cal tenir present que la superació de la prova comuna també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques).

 

Continguts i objectius de la prova específica

L'objectiu de la prova específica és comprovar les aptituds de la persona aspirant per accedir als ensenyaments en Tècniques d’Actuació Teatral. Concretament, es valorarà la interpretació, l'expressió corporal i vocal i, el treball i l'adaptació al grup. La prova es divideix en dues parts:

Prova individual: l'aspirant haurà de portar una proposta de monòleg lliure (màxim 3 minuts de durada), que haurà de presentar davant de la comissió avaluadora. A continuació haurà de seguir les indicacions del tribunal, que li farà propostes al voltant de la presentació, i tornar a fer la proposta amb la incorporació d’aquestes.

Prova d'aptituts físiques i vocals: es treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i d’improvisacions proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de la prova específica.

Observacions:
En cas que un aspirant tingui necessitats educatives especials i mereixi una atenció específica durant el procés de les proves d’accés, caldrà que ho comuniqui en el moment de la inscripció a les proves i que presenti la “Sol·licitud de suports tècnics o materials per a la realització de les proves específiques d’accés a l’ensenyament professional de tècniques d’actuació teatral, per a les persones amb necessitats específiques de suport”. El model està disponible al web del Departament d'Ensenyament (Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa), dins del període d'inscripció a la prova. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat.  

Avaluació i qualificació de la prova específica

Caldrà una qualificació mínima global de 5 punts per a superar la prova específica als estudis professionals del cicle formatiu de grau superior:

40%

Prova individual


expressivitat dramàtica
resposta a les indicacions
coherència de la proposta
capacitat d'improvisació

30%

Prova d'aptituts físiques


consciència corporal
col·locació en l'espai físic
precisió dels moviments
resposta a les indicacions
incorporació correccions

30%

Prova vocal


correcció en la dicció
entonació text/proposta
afinació, ritme i expressió
capacitat d'innovació

Convocatòria a la prova específica

Existeixen dues convocatòries per a la prova específica d’accés, una al mes de juny i l’altra al mes de setembre (si hi han places disponibles).

CONVOCATÒRIA DE JUNY pel curs 2021-22 
Del 16 d'abril al 03 de juny, serà el termini d'inscripció.

Llistes a la prova d'accés:
04 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova (reclamacions del 04 al 09 de juny).
10 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.

Prova d’accés específica:
Dimarts, 22 de juny amb horari a concretar segons disponibilitat i mesures de seguretat corresponents.

Llistes qualificacions:
02 de juliol: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 5 al 7 de juliol per escrit, davant la comissió avaluadora).
08 de juliol: llista definitiva de qualificacions.

Matriculació:
Del 09 al 16 de juliol estarà obert el termini de matriculació de la primera convocatòria.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE pel curs 2021-22  (si hi ha places vacants disponibles)
Del 19 de juliol al 03 de setembre, serà el termini d'inscripció a la prova d'accés.

Llistes a la prova d'accés: 
06 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova (reclamacions del 6 al 8 de setembre).
09 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova. 

Prova d’accés específica
Divendres, 10 de setembre amb horari a concretar segons disponibilitat i mesures de seguretat corresponents.

Llistes qualificacions: 
13 de setembre: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 13 al 15 de setembre per escrit, davant la comissió avaluadora).
16 de setembre: llista definitiva de qualificacions.

Matriculació:  
Divendres, 17 de setembre al mateix centre.

Inici del curs:
Dilluns 20 de setembre de 2021.

REQUISITS D'ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o un d’equivalent, tenir els 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova i haver superat la prova específica d’accés que es realitzarà a la mateixa escola. Més informació sobre la prova d'accés.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA AL CENTRE

La inscripció a la prova (per a la convocatòria de juny) és del 16 d'abril al 03 de juny de 2021. Omple la inscripció i fes-la arribar a l'escola a través del correu electrònic amb la resta de documentació necessària. Descarrega la inscripció.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions provisionals es publicaran al tauler d’anuncis, el 2 de juliol del 2021; amb un termini per presentar reclamacions del 5 al 7 de juliol (reclamacions per correu electrònic, davant la comissió avaluadora). Les qualificacions definitives es publicaran el 8 de juliol. Taulell d'anuncis.

INICI CURS ESCOLAR (1r curs):   dilluns, 20 de setembre del 2021

Superada la prova específica es lliurarà el certificat de superació d'aquesta per poder realitzar la matrícula al CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral a l'EAEManresa.

Build your own site - Find more