Skip to content Skip to footer
Tècniques d'Actuació Teatral

Per a poder cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral cal superar la prova d’accés específica i pròpia d’aquest CFGS. Prèvia inscripció a la mateixa.

Prova específica d’accés:

Per tal de ser admès a la prova específica, l’aspirant haurà de lliurar al centre la documentació següent, via correu electrònic:

 • El model de sol·licitud que es fa públic a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.
 • Fotocòpia del DNI (o passaport o NIE).
 • Títol de batxillerat o document acreditatiu (en el cas d’estar cursant 2n de batxillerat caldrà portar el document conforme s’està estudiant), o títol o acreditatiu d’un altre CFGM o CFGS d’una altra especialitat.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (50 €) mitjançant transferència bancària.

Tenen accés directe a la prova específica dels CFGS les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic/a d’un CFGM o tècnic/a superior d’un CFGS de qualsevol especialitat.
 • Haver superat el (CAS) curs d’accés a cicles de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova comuna d’accés als CFGS. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova). En aquesta prova comuna s’examinen les àrees de català, castellà, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història (cal tenir present que la superació de la prova comuna també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques).

INFO PROVA ESPECÍFICA  / FES-NOS-LA ARRIBAR

L’objectiu de la prova específica és comprovar les aptituds de la persona aspirant per accedir als ensenyaments en Tècniques d’Actuació Teatral. Concretament, es valorarà la interpretació, l’expressió corporal i vocal i, el treball i l’adaptació al grup. La prova es divideix en dues parts:

 

 • Prova individual:

L’aspirant haurà de portar una proposta de monòleg lliure (màxim 3 minuts de durada), que haurà de presentar davant de la comissió avaluadora. A continuació haurà de seguir les indicacions del tribunal, que li farà propostes al voltant de la presentació, i tornar a fer la proposta amb la incorporació d’aquestes.

 

 • Prova d’aptituds físiques i vocals:

Es treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i d’improvisacions proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de la prova específica.

 

 • Observacions:

En cas que un aspirant tingui necessitats educatives especials i mereixi una atenció específica durant el procés de les proves d’accés, caldrà que ho comuniqui en el moment de la inscripció a les proves i que presenti la “Sol·licitud de suports tècnics o materials per a la realització de les proves específiques d’accés a l’ensenyament professional de tècniques d’actuació teatral, per a les persones amb necessitats específiques de suport”. El model està disponible al web del Departament d’Ensenyament (Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa), dins del període d’inscripció a la prova. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d’edat.

Caldrà una qualificació mínima global de 5 punts per a superar la prova específica als estudis professionals del cicle formatiu de grau superior:

40% Prova individual
Expressivitat dramàtica resposta a les indicacions coherència de la proposta capacitat d’improvisació.

30% Prova d’aptituds físiquesconsciència corporal
Col·locació en l’espai físic precisió dels moviments resposta a les indicacions incorporació correccions.

30% Prova vocal
Correcció en la dicció entonació text/proposta afinació, ritme i expressió capacitat d’innovació.

Existeixen dues convocatòries per a la prova específica d’accés, una al mes de juny i l’altra al mes de setembre (si hi han places disponibles). 

CONVOCATÒRIA DE JUNY (2024-25) 

Del 15 d’abril al 5 de juny, serà el termini d’inscripció.

Llistes a la prova d’accés:
6 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova (reclamacions del 6 al 10 de juny).
11 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.

Prova d’accés específica:
Divendres, 21 de juny amb horari a concretar segons disponibilitat i mesures de seguretat corresponents.

Llistes qualificacions:
25 de juny: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 25 al 27 de juny per escrit, davant la comissió avaluadora).
28 de juny: llista definitiva de qualificacions.

Matriculació:
De l’1 al 5 de juliol estarà obert el termini de matriculació de la primera convocatòria.

 

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (2024-25)  (si hi ha places disponibles)

Del 8 de juliol al 2 de setembre, serà el termini d’inscripció a la prova d’accés.

Llistes a la prova d’accés: 
3 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova (reclamacions del 3 al 5 de setembre).
6 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova. 

Prova d’accés específica
Dilluns, 9 de setembre amb horari a concretar segons disponibilitat i mesures de seguretat corresponents.

Llistes qualificacions: 
10 de setembre: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 10 al 13 de setembre per escrit, davant la comissió avaluadora).
16 de setembre: llista definitiva de qualificacions.

Matriculació:  
Del 17 al 18 de setembre de 2024.

Inici del curs:
Dilluns 23 de setembre de 2024.

 

Matrícula

Per a poder matricular-se als estudis professionals de l'EAEManresa

Cal disposar de:

 • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de les proves d’accés.
 • Certificat nominal de superació de la prova específica d’accés de l’any natural.
 • Document oficial o resguard de tramitació que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent). O bé, títol d’un CFGM o CFGS d’una altra especialitat ja cursat. O bé, si no és té el batxillerat, ni es prové d’un cicle formatiu, s’ha de fer la prova comuna d’accés a un CFGS fent les àrees de català, castellà, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història (cal tenir present que la superació de la prova comuna també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques).
 • En el cas d’alumnes provinents de l’estranger, cal l’homologació del títol de batxillerat.
 • Pagament de la matrícula. Aquest es realitzarà per transferència bancària presentant el rebut del pagament. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.

Resolució EDU/518/2024, de 22 de febrer,

per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, corresponent al curs 2024-2025. (DOGC núm. 9112, de 29.2.2024)

 

Decret 47/2024, de 27 de febrer,

de modificació del règim d’accés als ensenyaments d’arts escèniques (DOGC núm. 9112, de 29.2.2024)

 

Decret 85/2015, de 2 de juny,

pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum. (DOGC núm. 6886, de 05/06/2015)

Obrir WhatsApp
💭 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
En que podem ajudar-te?